title

Ordlista avlopp

Ibland kan det vara bra att få en samlad lista över olika begrepp och termer inom vattenrening. Här nedanför finner ni en liten ordlista:
 
 
BDT-avlopp: Bad, disk och tvätt-vatten.
Biobädd:
Biologisk rening: Rening av avloppsvattnet genom biologiska mikroorganismer.
Dagvatten: Regn- och smältvatten från t.ex. tak, vägar ocg parkeringsplatser.
Dräneringsvatten: Vatten som samlas upp under markytan och leds bort. Vanligtvis med sk. dräneringsrör.
Enskilt avlopp: Eget avlopp som inte kommunen sköter.
Flockningsmedel: Ett medel som drar åt sig föroreningar och bildar flockar. Det sjunker sedan ner i slamavskiljarens slammagasin.
Gråvatten: Också kallat BDT-vatten.
Infiltrationsbädd: Jordmassa som skapar infiltration på konstgjord väg genom att avloppsvattnet långsamt sipprar igenom flera lager av olika sediment för att sedan - renat - nå ner till grundvattnet.
Markbädd: Samma princip som infiltrationsbädd med den skillnaden att det renade vattnet samlas upp och leds bort i ett dike t.ex.
Reningsgrad= Naturvårdsverkets gradering av olika grader av rening.
Slamavskiljare: En behållare som samlar upp de fasta partiklar (slam) som har separerats från vattnet.
Sluten tank: En sluten tank som samlar upp avloppsvatten.
Trekammarbrunn: Det är en slamavskiljare där vattnet passerar genom tre olika kammare.
Vattentäkt: En sjö eller annat vattendrag varifrån drickvatten framställs.
BDT-avlopp: Bad, disk och tvätt-vatten.
 
Biobädd: Rening genom att vattnet sipprar genom en bädd av sten eller plastkroppar som i sin tur är täckta av en hinna av mikroorganismer.
 
Biologisk rening: Rening av avloppsvattnet genom biologiska mikroorganismer.
 
Dagvatten: Regn- och smältvatten från t.ex. tak, vägar ocg parkeringsplatser.
 
Dräneringsvatten: Vatten som samlas upp under markytan och leds bort. Vanligtvis med sk. dräneringsrör.
 
Enskilt avlopp: Eget avlopp som inte kommunen sköter.
 
Flockningsmedel: Ett medel som drar åt sig föroreningar och bildar flockar. Det sjunker sedan ner i slamavskiljarens slammagasin.
 
Gråvatten: Också kallat BDT-vatten.
 
Infiltrationsbädd: Jordmassa som skapar infiltration på konstgjord väg genom att avloppsvattnet långsamt sipprar igenom flera lager av olika sediment för att sedan - renat - nå ner till grundvattnet.
 
Markbädd: Samma princip som infiltrationsbädd med den skillnaden att det renade vattnet samlas upp och leds bort i ett dike t.ex.
 
Reningsgrad: Naturvårdsverkets gradering av olika nivåer av rening.
 
Slamavskiljare: En behållare som samlar upp de fasta partiklar (slam) som har separerats från vattnet.
 
Sluten tank: En sluten tank som samlar upp avloppsvatten.
 
Trekammarbrunn: Det är en slamavskiljare där vattnet passerar genom tre olika kammare.
 
Vattentäkt: En sjö eller annat vattendrag varifrån drickvatten framställs.
Trackback
RSS 2.0