title

Handbok för enskilda avlopp

Naturvårdsverket har gett ut en handbok för små avloppsanläggningar. Här i kan du läsa om alla de generella bestämmelser som gäller. Tänk dock på att din kommun kan ha mer specifika regler beroende av terrängsituationen i kommunen t.ex.

I dokumentet tar de upp olika riktlinjer vid valet av avloppsanläggning.

Den första är "Skyddsnivå". Det kan t.ex. gälla avståndet från sjöar och vattendrag och särskilda regler i vattenskyddsområden och vid anläggning av avlopp nära ett grundvattenmagasin.

Den andra är "Bebyggelse". Närheten till andra fastigheter avgör vilken tyg av anläggning du bör välja. Ju närmre du har till grannen - desto mer avancerad bör din avloppsanläggning vara. Detta för att inga farliga ämnen ska ta sig ut och in i grundvattnet eller andra brunnar i närheten.

Det tredje avsnittet tar upp "Typ av avlopp" - med eller utan WC. I många fritidshus väljer man bort vattentoalett och kan på så sätt ha en enklare och billigare avloppsanläggning.

Den femte riktlinjen handlar om avloppsmängden. Hur stor familj har du? Hur stor belasning på avloppsreningsanläggningen kommer du ha? Detta är viktigt att veta när du står i valet och kvalet mellan t.ex. ett minireningsverk eller en sluten tank (finns i olika dimensioner).

Den sjätte handlar om de "Geologiska förutsättningarna" runt din fastighet. Ligger huset på en höjd, i vilken terräng? Vilka jordarter finns det? Vilket skyddsavstånd till grundvattnet behövs? Här kan man gräva en provgrop för att kontrollera förutsättningarna. Hör med din kommun.

Slutligen görs en "Riskbedömning" och man väljer vilken teknik som är bäst just för din fastighet och din tomt.

Här kan man välja mellan exempelvis följande anläggningar:

  • Minireningsverk
  • Fosforfilter (Reaktiva filterbäddar)
  • Sluten tank
  • Torr avloppslösning
  • Infiltration/markbädd

Vilken avloppslösning som är bäst beror alltså på de ovanstående faktorerna och är i största grad avhängigt av dessa.

Trackback
RSS 2.0